عشق...

عشق آمدنی است.......
نه خریدنی ست، و نه با گدائی و خواری بدست آوردنی!!!!
دلت را صاف کن.....
بگذار تا تمام تو، پر از "او" بشود.......
آنگاه خواهی دید ، که "او" خودش را در جامه "وی" خواهد پوشاند و به زندگیت خواهد آمد، تا جبران تمام نداشته هایت بشود.....تا کاملت کند
معجزه چیزی نیست جز یکی شدن تو با او.....یکسره او شدن .... نه یکسره تو شدن!!!!!!
و آنگاه خواهی دید، تمام آنچه را که روزی برایت رویا بود.....

 

                          محمد جاوید- 27-فروردین-91- هشتگرد

/ 4 نظر / 34 بازدید
هم نفس

گردش هستی جز بر مدار محبت نیست و محب جز آرامش محبوب نخواهد؛ آرامشی که دنیای ناهموار را به خانه‌ای امن بدل می‌کند... و بهار فرصت آغازی دوباره است؛ آغاز دوباره رابطه‌های دوست داشتنی......

یاس سپید

[گل]

پریسا

عشق فراموش کردن نیست،بخشیدن است گوش کردن ، نیست درک کردن است دیدن نیست، احساس کردن است جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها

پریسا

عالی بود. سپاس [گل]