شهامت....

 


شنا را تنها با شناکردن می توان آموخت

نیایش را تنها با نیایش کردن می توان دریافت،

و عشق را تنها با عشق ورزیدن می توان فهمید.

 

راه دیگری نیست.

این بدان معناست که مجبوری به قلمرو عشق وارد شوی

بی آنکه چیزی درباره آن بدانی

به همین دلیل است که عاشق شدن شهامت می طلبد.


/ 0 نظر / 47 بازدید