مکافات عمل ...

گاهی حتی سالها حرف زدن کافی نیست!
با بعضی ها باید به سکوت رسید، به یک لبخند، به یک نگاه!
رهایشان کرد،
و با اطمینان به دست طبیعت سپردشان.
طبیعتی که در آن هر حضوری، سایه ای
هر صدایی، پژواکی
هر زهری، پادزهری
و هر عملی عکس العملی دارد.
باید گذشت، رها کرد، آرام بود و ایمان داشت،
که زندگی در دنیا بی حساب نیست...

/ 1 نظر / 49 بازدید
فرح

خوبه که هنوز امیدی داری به این دنیا و آدماش همین بهت انگیزه میده برای ادامه موفق باشی